In Hot Summer Sun

#jrbhaiku #haiku #haiga #FlyingFox #Summer #Mango 

Posted in Haiga, Haiku | Tagged , , | Leave a comment

Under My Panama

#jrbhaiku #haiku #haiga #beach #snoozing 

Posted in Haiga, Haiku | Tagged , | Leave a comment

by the ocean

#JRBHaiku #haiku #haiga

Posted in Haiga, Haiku | Tagged , | Leave a comment

the roaring of waves


#JRBHaiku #haiku #haiga #Sleepless

Posted in Haiga, Haiku | Tagged , | Leave a comment

stick in the sand


stick in the sand

#haiku #haiga #jrbhaiku

Posted in Haiga, Haiku | Leave a comment

From My Balcony

Posted in Haiga, Haiku | Tagged | Leave a comment

St Emillion

Posted in Haiga, Haiku | Tagged | Leave a comment

Warm beer & crisps

Posted in Haiga, Haiku | Leave a comment

Beneath the branches

Posted in Haiga, Haiku | Leave a comment

Melbourne Morning


(C) John Belchamber 2016

Posted in Haiga, Haiku | Tagged | Leave a comment